Chính Sách Bảo Mật

Liên quan về việc sử dụng Job-japo (được gọi chung là "Dịch vụ"), thông tin cá nhân đã được cung cấp từ công ty Distance Links sẽ được xử lý như sau. Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ này, rồi hãy đăng ký sau khi đã đồng ý.

1. Tên doanh nghiệp

Công ty cổ phần Distance Links

2. Quản trị viên bảo vệ thông tin cá nhân

Quản trị viên bảo vệ thông tin cá nhân: Bộ phận quản lý "Job-Japo"

3. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân, chỉ sử dụng theo mục đích được quy định sau đây.

(1)Cung cấp thông tin đến công ty tuyển dụng đang liên kết với công ty Distance Links có sự đồng ý của người sử dụng

(2)Cung cấp thông tin đến công ty tuyển dụng đang liên kết với công ty Distance Links để gửi mail giới thiệu

(3)Cung cấp các loại dịch vụ nằm trong trang dịch vụ này.

(4)Lắng nghe kết quả sử dụng và tình hình của người sử dụng dịch vụ

(5)Lắng nghe yêu cầu nguyện vọng, ý kiến nhằm mục đích cải thiện chất lượng của dịch vụ này.

(6)Các hoạt động tiếp thị nhằm mục đích cải thiện tính tiện lợi trang web và cải tiến chất lượng của dịch vụ.

(7)Hỗ trợ các loại liên lạc.

(8)Phát quảng cáo trên trang web của các công ty khác, phân phối và hiển thị các nội dung và quảng cáo dựa trên những thông tin thiết bị, thông tin thuộc tính, lịch sử sử dụng.

(9)Phân tích để cung cấp thông tin tuyển dụng thích hợp, và đối với những người có nguyện vọng nhận mail sẽ được gửi mail theo mục đích bên dưới.

(10)Cung cấp thông tin và các loại mail magazine có trong dịch vụ.

(11)Hướng dẫn cuộc vận động và khảo sát, các loại dịch vụ mà công ty Distance Links cung cấp.

Ngoài ra, khi có liên lạc từ công ty hoặc có cuộc trao đổi bằng điện thoại, có trường hợp sẽ ghi âm nội dung cuộc gọi để nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo nội dung chính xác.

Công ty hoặc các trang web của bên thứ ba, và các công ty hoặc bên thứ ba có khi sẽ chỉnh sửa, xuất bản, hoặc sao in vào các phương tiện truyền thông khác nhau để phát hành.

4. Cung cấp các thông tin cá nhân

(1) Thông tin cá nhân đã thu thập được, sẽ cung cấp đến công ty tuyển dụng đang liên kết trong phạm vi mục đích sử dụng được quy đinh ở mục (1), (2) ở điều "3.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân".

<Cung cấp đến công ty tuyển dụng đang liên kết, khi có sự đồng ý của người sử dụng>

・Mục đích cung cấp: tiếp nhận giới thiệu công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links

・Mục đích của thông tin cá nhân cung cấp: họ tên, tuổi, nguyện vọng công việc, địa chỉ, nguyện vọng nơi làm việc, kinh nghiệm công việc.

・Phương pháp hoặc biện pháp cung cấp: hệ thống Web hoặc qua e-mail, FAX đã được che dâu bởi mã hóa.

<Scout "Cung cấp đến công ty tuyển dụng đang liên kết để chuyển phát mail">

・Mục đích cung cấp: tiếp cận công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links

・Mục thông tin cá nhân cung cấp : Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, nguyện vọng nơi làm việc, nguyện vọng công việc, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc, tự PR, thông tin phù hợp.

・Phương pháp và biện pháp trong việc cung cấp : thông qua website đã được mã hóa.

(2) Ngoài ra, các thông tin cá nhân có được sẽ không cung cấp cho bên thứ ba mà không cần sự đồng ý của chính người đó, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây.

a) Trường hợp dựa trên pháp luật

b) khi khó khăn để có được sự đồng ý của người đó, ngay cả khi rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe hoặc tài sản,và cuộc sống của con người.

c) Trong trường hợp người được ủy quyền hoặc chính quyền địa phương hoặc cơ quan nhà nước cần phối hợp để thực hiện công việc theo pháp luật quy định. Và cũng có khi sẽ gây cản trở đến việc hoạt động của văn phòng bởi có sự đồng ý của người đó.

5. Ủy quyền xử lý các thông tin cá nhân

Trong trường hợp ủy quyền một số hay toàn bộ công việc xử lý thông tin cá nhân cho ngoại bộ, thì cần xác định nơi được ủy quyền đó có đầy đủ tiêu chuẩn bảo vệ thông tin cá nhân chưa, và cần ký kết hợp đồng bảo mật trước khi ủy quyền.

6. Tiết lộ, xóa, sửa thông tin cá nhân đối tượng hiển thị

(1) Việc dừng sử dụng dịch vụ, hay xóa sửa thông tin cá nhân thì, chình người sử dụng cần thực hiện theo phương pháp đã định trước từ mypage. Nếu có vài điểm không hiểu trong phương pháp thao tác, người sử dụng cần liên hệ đến văn phòng được ghi rõ trong điều 16 "quy tắc sử dụng của hội viên Job-japo".

(2) Không phụ thuộc đến những mục trước, trong trường hợp nhận yêu cầu về việc ngừng dịch vụ cung cấp cho bên thứ 3 hoặc hủy ngừng sử dụng, hoặc là thêm, xóa, sửa, hiển thị, thông báo mục đích sử dụng thông tin cá nhân, thì cần xử nhanh và kịp thời theo quy định thủ tục của công ty Distance Links. Và cần liên hệ đến văn phòng theo quy định. Hơn nữa, sẽ có xảy ra việc là không thể hỗ trợ được ở những yêu cầu trong trường hợp gây trở ngại cho công ty Distance Links.

(3) Dựa theo mục (1) trong điều "3.Mục đích sử dụng thông tin cá nhân", về thông tin cá nhân đã cung cấp đến công ty tuyển dụng liên kết bởi công ty Distance Links (Gọi tắt là "thông tin cung cấp"), thì đang được quản lý dựa theo quy tắc về quản lý thông tin cá nhân của công ty tuyển dụng đang liên kết với các công ty nơi cung cấp thông tin, và không thuộc sự quản lý của công ty Distance Links. Do đó, trong trường hợp mong muốn hiển thị thông tin cá nhân đã cung cấp đến công ty tuyển dụng thì người sử dụng cần thực hiện yêu cầu đến công ty tuyển dụng dang liên kết trực tiếp.

7.Tùy ý trong việc cung cấp thông tin cá nhân

Mặc dù việc cung cấp thông tin cá nhân là tùy ý, nhưng trong trường hợp người sử dụng không cung cấp những thông tin cá nhân mà công ty Distance Links yêu cầu hoặc chưa chuẩn bị kịp, thì công ty rất khó để có thể đáp ứng được nguyện vọng của người sử dụng.

8.Thu thập thông tin cá nhân theo phương pháp không để cho danh tính được xác định

(1) Về Cookie

Website này sẽ sử dụng Cookie để quản lý Session hoặc là để nắm bắt thông tin nhằm cung cấp dịch vụ có lợi cho người sử dụng. Ngoài ra, sử dụng Cookie cho bên thứ ba để đo lường kết quả quảng cáo. Ngoài những điều đã ghi bên trên, sử dụng cookie nhằm mục đích hiển thị quảng cáo phù hợp nhất trên các trang của công ty khác, theo hợp đồng ủy thác với bên thứ ba để ủy thác việc phân phát quảng cáo của công ty Distance Links, dựa vào tình hình sử dụng trên website hoặc nội dung mà khách hàng quan tâm.

Người sử dụng sau khi sử dụng cookie trong trường hợp không muốn nhận thông tin thu thập có thể tắt tính năng trên thiết lập trình duyệt. Tuy nhiên sẽ bị hạn chế một số dịch vụ được cung cấp từ trang này. Vui lòng tham khảo mô tả của các trình duyệt có sẵn về thiết lập của Cookie.

(2) Đối với truy cập thông tin

Trong trang web này, sử dụng cảnh báo Web (Web beacon) bởi Công ty Distance Links hoặc các công ty bên ngoài, và đang tập hợp các thông tin lịch sử truy cập của những người truy cập trang web.

9. Thay đổi quy định này

Công ty Distance Links có thể sửa đổi nội dung của quy định này bất cứ lúc nào khi cần thiết, trừ trường hợp có quy định của pháp luật. Đối với những quy định sau khi thay đổi, thì xem như đã đồng ý về mục đích sử dụng sau khi thay đổi.

10. Văn phòng liên hệ khi có yêu cầu công bố thông tin, khiếu nại hoặc thắc mắc liên quan đến việc xử lý các thông tin cá nhân.

Văn phòng chăm sóc khách hàng Japo.

E-mail: info@job.japo.vn

Bổ sung: Quy định này sẽ được tiến hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2017.