Quy Tắc Sử Dụng

Bảng quy tắc này, được xem là những điều khoản thỏa thuận về việc sử dụng các dịch vụ của JOB-JAPO được cung cấp bởi công ty Distance Links. Xin vui lòng đọc nội dung hiệp định này khi sử dụng.

Điều 1 (về JOB-JAPO)

1. JOB-JAPO gọi là dịch vụ, Công ty Distance Links đảm nhận cung cấp dịch vụ, người sử dụng(người tìm việc), sẽ nhận được dịch vụ giới thiệu trực tiếp từ công ty có liên kết với trang mobile website dành cho người tìm việc mà công ty Distance Links quản lý, công ty sẽ xem các hồ sơ như kinh nghiệm làm việc, nghề nghiệp mong muốn, quá trình học tập, nơi mong muốn làm việc của người sử dụng. Công ty có thể giới thiệu việc làm cho người sử dụng dựa vào thông tin profile,những thông tin tuyển dụng, thông tin chọn lọc đã được xác định sẽ gửi đến người sử dụng.(được gọi là dịch vụ scout). Đây là dịch vụ mà người sử dụng có thể tham gia vào các dự án tuyển dụng đã được giới thiệu dựa vào thông tin chọn lọc hoặc thông tin tuyển dụng hoặc gửi từ công ty tuyển dụng đang liên kết với công ty Distance Links, và đây là dịch vụ cung cấp thông tin tuyển dụng khác, việc chuyển phát mail có trong site này.

2. Sau khi công ty Distance Links cung cấp dịch vụ này, trong trường đã xác định là không phù hợp, thì cũng có khi từ chối sử dụng dịch vụ này.

Điều 2 (về dự án tuyển dụng trong site)

Trên site này, bao gồm luôn dự án tuyển dụng mà các công ty đang phối hợp với công ty Distance Links, và có cả việc in sao, đăng tải dự án tuyển dụng được cung cấp từ các đoàn thể doanh nghiệp khác, và dịch vụ khác mà công ty Distance Links quản lý.

Điều 3 (Dịch vụ Scout)

1. Tại thời điểm người sử dụng đồng ý với bản quy tắc này, thì sẽ tiến hành đăng ký sử dụng dịch vụ scout, người sử dụng khi bắt đầu dịch vụ scout từ công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links, thì từ đó sẽ được cung cấp dịch vụ Scout.

2. Trong trường hợp muốn dừng dịch vụ scout, thì hãy đăng ký ngừng dịch vụ trong site theo phương pháp mà công ty Distance Links đã hướng dẫn.

3. Số mail giới thiệu, là số tuyển dụng hoặc là số số công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links để thực hiện việc giới thiệu, vì thường thay đổi theo tình trạng tuyển dụng của công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links, cho nên sẽ không bảo đảm là mail giới thiệu sẽ được gửi đến người sử dụng.

4. Distance Links được ủy quyền từ công ty tuyển dụng mà Distance Links đang liên kết, nhưng không có thay mặt phát ngôn trong mail giới thiệu.

Điều 4 (ID・Password)

1. Công ty Distance Links sẽ cung cấp ID và Password cho người sử dụng (người tìm việc).

2. Người sử dụng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về quản lý sử dụng ID và Password đã được cấp, phát hành. ID và Password đã được cấp không được cho bên thứ 3 sử dụng, và không chuyển nhượng.

Điều 5 (sử dụng dữ liệu thống kê)

Công ty Distance Links sẽ dựa trên thông tin cá nhân được cung cấp và tạo dữ liệu thống kê và xử lý để không thể xác định được danh tính. Đối với dữ liệu thống kê mà không thể xác định được danh tính, thì Distance Links có quyền sử dụng không hạn chế.

Điều 6 (Trách nhiệm của người sử dụng)

1. Người sử dụng khi đồng ý với quy tắc này này, thì cần sử dụng dịch vụ này theo trách nhiệm bản thân, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ này.

2. Người sử dụng cần cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ chính xác cho Distance Links và những công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links để không gây hiểu nhầm. Trong trường hợp thông tin cá nhân của người sử dụng cung cấp không chính xác, hoặc phát sinh chanh chấp của bên thứ 3 với công ty tuyển dụng đang liên kết với Distance Links thì sẽ giải quyết theo trách nhiệm của người sử dụng và không gây phiền hà đến Distance Links.

Điều 7 (Điều khoản nghiêm cấm)

Người sử dụng khi sử dụng dịch vụ tuyển dụng này, không được thực hiện các hành vi sau đây.

(1) Cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo.

(2) Vu khống phỉ bán các cá nhân và các tổ chức, có hành động đe dọa, hoặc có bất kỳ hành động gây nguy hại nào khác.

(3) Các hành vi vi phạm các quyền lợi của người khác bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, quyền thương hiệu, bản quyền, hoặc có bất kỳ hành động gây nguy hại nào khác.

(4) Sử dụng ngoài phạm vi cá nhân sử dụng, hành vi cung cấp tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin thu được thông qua dịch vụ, bất kể là sản xuất, bán, xuất bản với mọi hình thức.

(5) Sử dụng các thông tin thu được thông qua dịch vụ, có hành vi đòi tiền, hoặc gây ra bất lợi thiệt hại đối với bên thứ 3 hoặc công ty Distance Links.

(6) Hành vi cản trở hoạt động thuận lợi của dịch vụ, hoặc hành vi phỉ báng danh tiếng, làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của công ty Distance Links và cả công ty tuyển dụng đang hợp tác với Distance Links, hoặc bất kỳ hành vi nào có tính chất gây nguy hại.

(7) Hành vi phạm tội, hành vi trái với những phong tục đạo đức công cộng chẳng hạn trái với pháp luật và các quy định. Hoặc bất kỳ hành vi nào có tính chất gây nguy hại.

(8) Hành vi có tính tổ chức liên quan tới một tổ chức tội phạm, hoặc các hành vi tạo một mối quan hệ bất hợp pháp để sử dụng và tạo lợi nhuận cho nhóm tổ chức tội phạm. Hoặc bất kỳ các hành vi gây nguy hại khác.

(9) Hành vi giả mạo thông tin về bằng cấp, nghề nghiệp và quá trình học tập, hoặc hành vi khai báo sai sự thật.

Điều 8 (Dừng hoặc kết thúc dịch vụ)

1. Trong trường hợp đã nhận định được lí do phát sinh đúng với bất kỳ các điều dưới đây, công ty Distance Links có quyền cho ngừng cung cấp dịch vụ trong thời gian cần thiết để thay đổi nội dung dịch vụ, hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn, sẽ không thông báo trước đến người sử dụng.
(1) Trường hợp có nhu cầu khẩn cấp, bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra cập nhật hệ thống hạ tầng để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.
(2) Xảy ra thiệt hại hệ thống nghiêm trọng
(3) Ngoài ra, trong trường hợp khó khăn về việc cung cấp dịch vụ do tình huống không lường trước.

2. Trong trường hợp công ty Distance Links nhận định vấn đề phát sinh ở người sử dụng tương ứng với một trong các điều sau đây, thì từ phía công ty có quyền chấm dứt cung cấp dịch vụ mà không không cần thông báo trước đến người sử dụng.
(1) Trong trường hợp người sử dụng đã vi phạm các điều khoản đã đặt ra trong bảng quy tắc này.
(2) Trong trường hợp từ phía công ty Distance Links nhận định rằng không thể duy trì một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa người tìm việc và công ty.

3. Ngoài các trường hợp được liệt kê tại các khoản trên, trong trường hợp cần thiết bất cứ lúc nào, công ty cũng có thể cho ngừng cung cấp dịch vụ hoặc chấm dứt hợp đồng mà không cần thông báo trước đến người sử dụng.

Điều 9 (Trách nhiệm của công ty Distance Links)

1. Công ty sẽ không nhận bất kỳ trách nhiệm nào về thiệt hại tài sản, người sử dụng mắc bệnh tâm thần khi sử dụng dịch vụ, hoặc đăng ký dịch vụ.

2. Distance Links sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về những rắc rối giữa người sử dụng, công ty tuyển dụng đang liên kết.

3. Distance Links sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trong trường hợp dịch vụ không thể cung cấp hoặc xảy ra trở ngại trong việc cung cấp dịch vụ do vấn đề virut không thể ngăn chặn được mặc dù đã có biện pháp đối phó virut thông qua phòng xử lý thông tin. Hoặc do những vấn đề bất khả thi như thiên tai, mất điện, cháy nổ mà không nằm trong trách nhiệm của công ty Distance Links.

4.Trong số những thông tin cung cấp đến người sử dụng, công ty Distance Links không đãm bảo tính chính xác nội dung được cung cấp từ bên thứ 3, từ quảng cáo tuyển dụng, quảng cáo công ty, và các thông tin liên quan đến bên thứ 3 như về thông tin công ty.

5. Công ty Distance Links không đảm bảo việc là không có thiếu xót trong hệ thống hạ tầng cung cấp dịch vụ, việc không dính các yếu tố có hại như virus trên máy chủ, không xảy ra lỗi hoặc các vấn đề khác trên trang web.

6. Công ty Distance Links không đảm bảo, việc thay đổi công việc của người sử dụng sẽ thành công khi sử dụng dịch vụ này.

Điều 10 (xử lý các thông tin cá nhân)

Riêng với những gì được quy định trong "Về việc xử lý các thông tin cá nhân trên Job-Japo", Dựa trên cơ sở này công ty sẽ sử dụng, quản lý, lưu trữ, thu thập thông tin cá nhân của người sử dụng đúng cách hoặc cung cấp đến bên thứ ba. Hơn nữa, thông tin cá nhân là thông tin về cá nhân người sử dụng, phải xác định cá nhân theo dữ liệu hoặc mô tả ngày tháng năm sinh, họ tên trong thông tin tương ứng, ngoài ra việc thông tin không thể được xác định được, sẽ xác định cá nhân tương ứng bằng cách so sánh các thông tin khác.

Điều 11 (Thay đổi điều khoản sử dụng dịch vụ)

Công ty có thể sửa đổi các nội dung của điều khoản này ở bất kỳ thời gian nào. Trường hợp thay đổi điều khoản này, thì nội dung thay đổi sẽ đăng tải trên trang web này, và xem như người sử dụng đã đồng ý với các điều khoản sau khi thay đổi.

Điều 12 (Thời gian lưu trữ thông tin)

1. Được lưu trữ trên máy chủ của công ty Distance Links, thông tin liên quan đến cuộc trao đổi của Distance Links hoặc của công ty tuyển dụng đang liên liên kết, thì sẽ được xóa bỏ định kỳ theo quy định của công ty Distance Links, và sau khi xóa bỏ sẽ không thể khôi phục lại.

2. Dựa trên các tình huống nêu ở mục trước, người sử dụng sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để không gây bất lợi hoặc thiệt hại cho chính bản thân theo trách nhiệm của bản thân và trách nhiệm chi phí.

Điều 13 (Bồi thường thiệt hại)

Trong trường hợp người sử dụng, vi phạm bảng quy tắc này, hoặc khi sử dụng dịch vụ này đã gây ra thiệt hại cho công ty Distance Links hoặc bên thứ 3, hoặc công ty tuyển dụng liên kết, thì người sử dụng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, bất kể hành động là gián tiếp hay trực tiếp.

Điều 14 (Điều khoản thảo luận)

Trong trường hơp xảy ra tranh chấp trong việc giải thích bảng quy tắc này, hoặc là về các điều khoản không được xác định được trong bảng quy tắc này, thì công ty Distance Links và người sử dụng sẽ cần thảo luận và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

Điều 15 (Tòa án có thẩm quyền)

Đối với tất cả các yêu cầu, tranh chấp liên quan đến bảng quy tắc và dịch vụ này, thì tòa án nhân dân thành phố được xem như tòa án có thẩm quyền tài phán bảng quy tắc này.

Điều 16 (Địa chỉ liên hệ)

Về thảo luận liên quan đến bảng quy tắc, và mọi thắc mắc về dịch vụ này xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua info@job.japo.vn.